Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất thực phẩm bổ sung và các sản phẩm chế độ ăn uống một cách nghiêm ngặt.